Skip to content

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ CMENTARZA KOMUNALNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Wprowadzone Zarządzeniem Nr IV/109/2018
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  z dnia 21 lutego 2018 r.

 

 Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
Do stawek opłat określonych w niniejszym cenniku dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
 Obowiązująca stawka Vat na dzień 01.03.2018 r. wynosi 8% 

 

I.  OPŁATY ZA MIEJSCA GRZEBALNE
 
1. Opłata za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
1.1.   pod grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej                                     928,20 zł
1.2.   pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy
dwuosobowy i więcej                                                                                                  928,20 zł
1.3.   plac pod grób murowany wielournowy                                                                  583,80 zł
1.4.   w kolumbarium                                                                                                  371,70 zł
1.5.   plac pod grób urnowy murowany pojedynczy                                                        255,15 zł
 
Uwaga: zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w/w rodzaje grobów nie podlegają ponownej opłacie po upływie 20 lat
 
2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na okres 20 lat:
2.1.  pod grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy                  371,70 
2.2.  pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy                                        562,80 zł
2.3.  pod grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy                                       1.125,60 zł
2.4.  pod każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny
        jednomiejscowy  z prawem zabudowy                                                                562,80 zł
2.5.  pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                                            621,60 zł
2.6.  pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany
        jednomiejscowy jednoosobowy                                                                          621,60 zł
2.7.  pod grób dziecięcy ziemny lub murowany                                                           133,35 zł
2.8.  plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy                                                           106,05 zł
 
3. Opłata za zachowanie grobu istniejącego (placu) na dalsze 20 lat za:
3.1.  grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy                          371,70 zł
3.2.  grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy                           562,80 zł
3.3.  grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy                                            1.125,60 zł
3.4.  każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny
        jednomiejscowy  z prawem zabudowy                                                               562,80 zł
3.5.  grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                                                 621,60 zł
3.6.  każde następne miejsce (plac) pod grób murowany
        jednomiejscowy jednoosobowy                                                                        621,60 zł
3.7.  grób dziecięcy ziemny lub murowany                                                               133,35 zł
3.8.  plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy                                                         106,50 zł
 
Uwaga: Opłaty za zachowanie istniejącego grobu wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od: utworzenia grobu; dochowania w tym grobie; upływu kolejnego okresu 20-letniego. W przypadku wniesienia opłaty w latach późniejszych niż w roku, w którym upływa 20 lat, opłata ulega zwiększeniu o okres od dnia wygaśnięcia prawa do grobu do dnia wniesienia opłaty - wg stawek naliczonych za każdy rok różnicy, określonych w pkt I.4. Cennika.
 
4. Opłata za przedłużenie praw w związku z dochowaniem do istniejącego grobu
 
Prawo do grobu przedłuża się na okres 20 lat od dochowania. Opłatę koryguje się o różnicę lat z dotychczas wniesionej opłaty.
Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi:
 
4.1.  ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy                                                 18,59 zł
4.2.  ziemnego jednomiejscowego z prawem zabudowy                                                  28,14 zł
4.3.  każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny
        jednomiejscowy  z prawem zabudowy                                                                   28,14 zł
4.4.  grób murowany jednomiejscowy
         jednoosobowy                                                                                                    31,08 zł
4.5.  każde następne miejsce (plac) pod grób murowany
        jednomiejscowy jednoosobowy                                                                              31,08 zł
4.6.  pojedynczego grobu urnowego ziemnego                                                                 5,30 zł
 
5. Opłata za zmianę istniejącego grobu:
5.1.  ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy na grób
        ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy                                                        191,10 zł
5.2.  murowanego jednomiejscowego jednoosobowego na grób   
        murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej                                                  308,70 zł
5.3.  ziemnego jednomiejscowego na grób murowany
        jednomiejscowy jednoosobowy                                                                              58,80 zł
5.4.  ziemnego jednomiejscowego na grób murowany
        jednomiejscowy dwuosobowy i więcej                                                                   365,40 zł
5.5.  ziemnego urnowego pojedynczego na grób urnowy
         murowany pojedynczy                                                                                        149,10 zł
 
6. Opłata za:
6.1.  wykup wcześniejszy placu pod grób murowany jednomiejscowy                            2.341,00 zł
6.2.  wykup wcześniejszy każdego następnego miejsca (placu)
        pod grób murowany jednomiejscowy                                                                  2.341,00 zł
6.3. wykup 1 m2 dodatkowego placu                                                                         1.890,00 zł
6.4.  wcześniejszy wykup placu pod grób urnowy
       murowany pojedynczy                                                                                          446,25 zł
6.5.  wcześniejszy wykup placu pod grób murowany wielournowy                                1.449,00 zł
6.6. wykup wcześniejszy stałego miejsca w kolumbarium                                               974,40 zł
6.7.  udostępnienie miejsca na dochowanie urny do grobu o
        tradycyjnego  (ziemnego lub murowanego) oraz kolumbarium                                 168,00 zł
6.8.  za każde odzyskane miejsce w grobie murowanym
        po pogłębieniu szczątków                                                                                     307,13 zł
6.9. dopłata za plac pod grób murowany usytuowany przy alejce
        dot. grobów tradycyjnych i wielournowych                                                             500,00 zł
6.10. dopłata za plac pod grób murowany jedno lub dwuurnowy
        usytuowany przy alejce                                                                                        135,00 zł
 
II.  OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY I CHŁODNI
 
1. Opłata za przechowanie w chłodni:
1.1.   zwłok osób zmarłych – za każdą rozpoczętą dobę*                                                     56,00 zł
1.2.   urny z prochami w chłodni – za każdą rozpoczętą dobę*                                             13,00 zł
* czas liczony od godziny przyjęcia zwłok/urny do chłodni
 
2. Korzystanie z urządzeń w chłodni podczas ubierania zwłok                                   66,00 zł
 
3. Korzystanie z kaplicy podczas uroczystości pogrzebowych
     – za każde rozpoczęte pół godziny                                                                            78,00 zł
 
II.                OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MIENIA I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO
 
1.     Opłata za wjazd na teren cmentarza:
1.1.jednorazowy do budowy grobu murowanego, nagrobka lub prac
       remontowych przy grobie - samochody osobowe z przyczepą i dostawcze do 3,5 tony  100,00 zł
1.2.jednorazowy do prac remontowych przy grobie  - samochody osobowe*                        50,00 zł
* nie dotyczy przedsiębiorców
 
2. Opłata za uzyskanie zezwolenia na*:
2.1. budowę, remont lub wymianę nagrobka wraz z zagospodarowaniem
 otoczenia grobu (w tym wielournowego)                                                                          220,00 zł
2.2. budowę, remont lub wymianę nagrobka na grobie dziecięcym
 lub urnowym pojedynczym wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                               88,00 zł
2.3. budowę grobu murowanego urnowego pojedynczego
 wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                                                                       82,50 zł
2.4. budowę grobu murowanego wielournowego
 wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                                                                     165,00 zł
2.5. budowę grobu murowanego na jednym miejscu (placu) grzebalnym
 a) za pierwsze miejsce w grobie                                                                                      165,00 zł
 b) za każde kolejne miejsce w grobie                                                                                 82,50 zł
2.6. zagospodarowanie otoczenia grobu                                                                              44,00 zł
2.7. wykonanie grobu ziemnego                                                                                       110,00 zł
2.8. wykonanie ekshumacji                                                                                              110,00 zł
2.9. przekazanie prawa do grobu (cesja)                                                                               55,00 zł
 
*opłata za korzystanie z urządzeń cmentarza, zawierająca czynności kancelaryjne i terenowe związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez wykonawcę określonych w zezwoleniu czynności, tj. wskazanie miejsca, wytyczenie grobu, dopilnowanie zgodności prac ze wskazaną lokalizacją, ochrona grobów istniejących, odbiór robót pod względem warunków technicznych i przepisów sanitarnych, akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury i zgodności z ogólną koncepcją urządzenia cmentarza, odbiór końcowy wykonanych robót na cmentarzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284).
 
3. Opłata za czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu:
3.1 do istniejącego grobu murowanego                                                                                100,00 zł
3.2 do pozostałych grobów                                                                                                    58,00 zł
 
4. Kaucja – zwracana po wykonaniu budowy i uporządkowaniu terenu                          600,00 zł